Sutovic_Aleksandra

Aleksandra Šutović


Yokomenuchi Jiyuwaza


Gyakuhanmi Jiyuwaza

Aikido jo


Aikido


Demonstracija ak Tisa - Beograd 14.05.2011.


Vukov_Ivana

Ivana Vukov


Katate Ryotetori Jiyuwaza


Demonstracija ak Tisa - Beograd 14.05.2011.


Jovanovic_Martina

Martina Jovanović


Aihanmi Jiyuwaza


Demonstracija ak Tisa - Beograd 14.05.2011.


Beckei_Zoltan

Zoltan Bečkei


Shodan